CBS De Kinderkring

organisatie

Op onze school zitten bij aanvang van het schooljaar 2019 - 2020  165 kinderen, verdeeld over de KB, kleuterbouw, Unit 1, dat zijn de groepen 3,4 en 5 en Unit 2, de groepen 6, 7 en 8. 

Op school volgen we de ontwikkelingen van Teamonderwijs op Maat (TOM) op de voet en wij zijn dat ook lid van de TOM-vereniging. We hebben een aantal principes van deze vereniging in de praktijk vormgegeven. Kort samengevat ziet de ontwikkeling er als volgt uit;
van vaste leergroepen                   naar wisselende leergroepen
van autonome leraar                     naar teamwerk
van mijn klas                                    naar onze kinderen
van alleskunner                               naar teamteacher

TOM in onze praktijk
Wij proberen zo veel mogelijk aan te sluiten op wat de kinderen nodig hebben, aan de hand daarvan bepalen wij hoe we de groepen samenstellen. Waar we in het verleden vaak voor hebben gekozen om in heterogene groepen te werken, laten we dat dit jaar meer los.  Dit schooljaar bestaan de basisgroepen uit leerlingen uit één leerjaar, met uitzonderingen van de groepen 1 en 2. Wij zien dat deze opzet voor de kinderen die wij nu hebben beter past. Op vooraf bepaalde momenten werken we wel met heterogene groepen. Dan zullen voor met name de zaakvakken en de creatieve vakken 3 en 4, 5 en 6 én 7 en 8 de samenwerking met elkaar zoeken. 

De groepen waarin de kinderen gedurende de dag zoal werken, worden op verschillende manieren samengesteld:
• op vaste momenten in de basisgroep, o.a. tijdens de kringen
• op vaste momenten in vaste instructiegroepen, bijvoorbeeld bij rekenen, taal en begrijpend lezen 
• op vaste momenten naar aanleiding van speciale leerbehoeften of op resultaten
• op hulpvraag
• in willekeurige samenstelling, bijvoorbeeld bij beeldende vorming of bij projecten
• bewust groepsdoorbrekend, bijvoorbeeld bij beeldende vorming, themakring, TV-weekjournaal
 
Er wordt gewerkt met een duidelijk, voor alle groepen op elkaar afgestemd rooster waarop voor alle leraren en voor de kinderen duidelijk aangegeven staat hoe de vakken, de lokalen, de leerlingen en de tijden verdeeld zijn.
Digitale technologie/ICT/Snappet

De ontwikkeling op het gebied van digitale technologie gaat momenteel met enorme sprongen. Het gebruik van een tablet of laptop is in het onderwijs de pioniersfase voorbij. De inzet van de apparaten is op scholen gemeengoed geworden. Maar deze inzet is niet altijd even functioneel. Scholen zijn zelf aan het bekijken wat zij met ICT-middelen kunnen, met het risico dar elke school zelf het wiel gaat uitvinden. Wij hebben sinds het schooljaar 2017-2018 ons team uit mogen breiden met een ICT-leerkracht (I-coach), die een halve dag per week bij ons op school zich daar specifiek op richt. Maar dat is met name gericht op vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast gaan wij werken met Snappet, maar wat is Snappet? 

Doel van Snappet: 
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind op een tablet of, zoals wij op de Kinderkring, een chromebook. Dit chromebook dient als interactieve vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.
Het doel van de leerkracht staat centraal: Wat wil de leerkracht bereiken met het werken op Snappet? Voorbeelden hiervan zijn leerresulaten verbeteren en/of meer gepersonaliseerd lesgeven.

Snappet belooft het volgende:
De digitale verwerking op de devices (tablets of chromobooks), op basis van leerdoelen en met "real-time" resultaten, maakt meer passend en opbrengstgericht onderwijs heel gemakkelijk in te passen in het bestaande lesproces.  

Hoe werkt het:
Leraren vormen een belangrijk onderdeel bij de succesvolle inzet van Snappet Onze leerkracht geeft de gewone instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via het Chromebook en niet meer in een schrift, het schrift wordt wel gebruikt voor het uitrekenen van de sommen. De leerling ziet meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. De leerling krijgt dus directe feed-back en hoeft niet meer wachten tot hij/zij zelf of de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar kan direct zien of het goed of fout is Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op hun scherm. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat een een bepaalde opdracht door de leerling fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (men kan dan namen weg laten).

Vanaf dit schooljaar wordt Snappet voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 5 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan 'leerdoelen' gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld; wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerlingen dan mee oefenen via opdrachten (vragen). Dit werkt adaptief, dat houdt in, als de leerling een opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Wat zijn de voordelen:

 • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
 • Beter leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
 • Meer individuele differentiatie mogelijk.
 • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
 • Meet tijd voor instructie, lesvoobereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
 • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.
 • Meer doelgericht/opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen, staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

Wat moeten we in de gaten houden:
 • Hoe zit het met het schrijfonderwijs? Dit blijft belangrijk en doen we gewoon naast het werken op de chromebooks.
 • Werken de leerlingen niet teveel met de chromebooks? 
 • Het zit het met de (zit)houding en het werken met een chromebook?

We denken, door meer doeelgericht te werken, dat het gemakkelijker is voor de leerkracht om de opdrachten af te wisselen. Ook zijn we van mening dat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het analyseren van de stof en het nakijken. Dat doet de software immers. Hierdoor kunnen leerkrachten zich nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en les geven.


Financieel: 
Het is een redelijk betaalbaar en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. De investering is op dit moment groot voor de school. Maar nieuwe methodes zijn ook duur (binnen twee jaar zouden de methodes voor rekenen, taal en spelling moeten worden vernieuwd). Tevens denken we hiermee in te springen op de ontwikkeling van de 21-eeuse vaardigheden van onze leerlingen. 

Aspecten die we niet uit het oog mogen verliezen:

 • Leidt het werken met Snappet tot kwalitatief beter onderwijs (worden de kinderen er beter van)?
 • De juiste instrcutie is essentieel voor het goed kunnen verwerken met Snappet.
 • Hoe gaan we om met ons schrijfonderwijs?


Kijk voor meer informatie op:

www.snappet.org

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/De_effecten_van_Snappet_Universiteit_Twente.pdf

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline