CBS De Kinderkring

kanjertraining

Op school werken we ten behoeve van de sociale- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen met de Kanjertraining. Inhoudelijke informatie omtrent deze methode vindt u op http://www.kanjertraining.nl.
Wij werken op school met twee kanjercoördinatoren,  juf Fransijn en juf Kim, die ook de opleiding daartoe hebben gevolgd. De Kanjercöordinator/antipestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van pesten en weet de Kanjertraining in de school te borgen. Zij zijn in staat op de eigen school het pedagogisch klimaat goed te houden. Hiervoor werken zij nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. Zij ondersteunen collega's om de Kanjerlessen uit te voeren. Zij werken zowel preventief als curatief.
Binnen de coördinatorentraining wordt gewerkt aan de volgende subdoelen:
  • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
  • Versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen (bijvoorbeeld: afname van pestgedrag);
  • Mediationtechnieken;
  • Verschillende oplossingsstrategieën voor de leerling in conflicten;
  • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag;
  • Bewustwording van eigenheid: wees wie je bent, doe je niet anders voor dan je werkelijk bent;
  • Kanjergedrag bij leerkrachten.

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline